Deklaracja dostępności

Czarna ikona dostępności na żółtym tle.
Deklaracja dostępności
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Deklaracja dostępności

Muzeum Inżynierii i Techniki zapewnia dostępność strony Muzeum Inżynierii i Techniki oraz Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mit.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.11.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji: 29.03.2023 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa przeszła audyt WCAG. Przeprowadzone badania wykazały, że serwis internetowy Muzeum został wykonany zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. Warunki kontrastu są spełnione. Nie istnieją utrudnienia odbioru treści osobom słabowidzącym i użytkownikom korzystającym z serwisu w trudnych warunkach oświetlenia.

Serwis spełnia wytyczne dostępności i jest dostępny również dla użytkowników zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Autorem audytu z dnia 15.10.2021 r. jest certyfikowany audytor Jakub Kulasa.

Pewne treści znajdujące się na stronie mogą być nie w pełni dostępne tj:

 1. Tylko część zdjęć i obiektów ma teksty alternatywne.
 2. Mogą być miejsca, w których kontrast elementów nie jest wystarczający.
 3. Na stronie są opublikowane dokumenty PDF, które nie są dostępne.
 4. Podczas nawigacji po stronie czasami focus przestaje być widoczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.mit.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator dostępności

Osobą, która przyjmuje rezerwacje, udziela pomocy i wskazówek dotyczących wizyty w Muzeum, jest Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw — Katarzyna Zielińska. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl) lub telefoniczny/SMS: 515 411 413. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Muzeum odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Edyta Gajewska, tel./ SMS: 515 410 489, e-mail: edyta.gajewska@mit.krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Muzeum Inżynierii i Techniki oraz Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema znajdziecie Państwo na stronie https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=19180

1. Siedziba Muzeum – Zajezdnia

Muzeum Inżynierii i Techniki
ul. św. Wawrzyńca 15
31-060 Kraków

Od dnia 30.03.2023 dla zwiedzających udostępnione są:

 • budynek D (strefa wejścia/wyjścia, wystawa stała, sala konferencyjna, sklep, szatnia, sala warsztatowa, toalety)
 • budynek E (wystawa stała)
 • budynek F (sala prezentacji kolekcji zabytkowych tramwajów)
 • budynek H (wystawa stała ze strefą LAB)
 • budynek L (wystawa stała– poziom -1)
 • budynek G (sala edukacyjna),
 • budynek J (portiernia),
 • budynek B (budynek administracyjny).

Dojazd

Komunikacja miejska

Droga od Placu Wolnica: jadąc tramwajami linii 6, 8, 10, 13 najlepiej wysiąść na przystanku Plac Wolnica, a dalej kierować się na ulicę św. Wawrzyńca. Muzeum znajduje się 500 metrów drogi od Placu Wolnica.

Droga od ulicy Starowiślnej: jadąc tramwajami linii 3, 19, 24 należy wysiąść na przystanku „Św. Wawrzyńca”, skręcić w tę ulicę i iść prosto, w kierunku Placu Wolnica. Muzeum Inżynierii i Techniki znajduje się, mniej więcej, w połowie ulicy św. Wawrzyńca.

Dostępność parkingu

Muzeum nie posiada wydzielonej strefy parkingowej. Samochód można zaparkować na ulicach w okolicy Muzeum. Na ul. Św. Wawrzyńca znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Przypominamy, że jest to obszar objęty strefą płatnego parkowania.

Cennik dostępny na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
https://zdmk.krakow.pl/parkowanie/strefa-platnego-parkowania/informacje-ogolne-i-oplaty/

Dostępność wejścia

Wejście do kompleksu odbywa się bez ograniczeń przez bramę od ul. św. Wawrzyńca. Drugie wejście do kompleksu znajduje się od ulicy Gazowej.

Wejście do głównego budynku Muzeum znajduje się pod adresem św. Wawrzyńca 15. Bramy prowadzące na dziedziniec Muzeum są otwarte w godzinach 5:00 – 20:00.

Bezpośrednio przed główną bramą jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W momencie, kiedy jest ono zajęte. osoby z niepełnosprawnością posiadające identyfikator upoważnione są do pozostawienia swojego pojazdu na dziedzińcu Muzeum. Parking muzealny nie ma charakteru ogólnodostępnego. Prosimy przed wjazdem o kontakt telefoniczny z ochroną budynku (515 411 590) w celu otwarcia szlabanu znajdującego się od strony ulicy Gazowej. W razie potrzeby prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności (tel./SMS: 515 411 413 lub mailowo: katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl).

Dostępność wystawy stałej

Wszystkie hale Muzeum Inżynierii i Techniki posiadają ciągi komunikacyjne poziome i pionowe. Muzeum wyposażone jest w system przeciwpożarowy ze zwolnieniem blokady drzwi w razie pożaru. Pracownicy MIT są przeszkoleni w procedurach ewakuacyjnych. W razie wystąpienia zagrożenia, ewakuacja osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przeprowadzana jest schodami lub najbliższym wyjściem ewakuacyjnym przy pomocy osób trzecich.

Budynek D – poziom 0

Strefa wejścia/wyjścia, szatnia, sklep, toalety, sala warsztatowa, sala konferencyjna.

Budynek D jest budynkiem kondygnacyjnym, posiada 3 poziomy. W budynku D w strefie wejścia (poziom 0) przestrzenie komunikacyjne są szerokie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda. Toalety dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na dwóch kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających. W toaletach na poziomie 0 jest przewijak.

W salach ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Obok kasy znajduje się plan tyflograficzny budynku. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. Pętla indukcyjna stanowiskowa oraz słuchawki wyciszające znajdują się w kasach biletowych. Istnieje możliwość wypożyczenia na czas zwiedzania wózka inwalidzkiego. Ponadto u pracowników i obsługi wystawy można wypożyczyć podręczny plan tyflograficzny na czas wizyty w muzeum. Do dyspozycji zwiedzających mamy także krzesłolaski.

Budynek D – poziom -1

Na poziomie D-1 obok schodów znajduje się krzesło do ewakuacji. Kolejna część wystawy stałej znajduje się po przejściu przez hale: E, H i L. Z poziomu D-1 można rozpocząć zwiedzanie i udać się do hali E. Przestrzeń komunikacyjna doprowadzająca do hali E jest wąska.

Poziom D-1 to sala wystawowa do której trafiamy po przejściu kolejnych hal wystawowych. W salach ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Po przejściu tej części wystawy zwiedzający może albo skorzystać ze schodów prowadzących na poziom D-0, lub w razie potrzeby wyjść drzwiami znajdującymi się w hali. Osoby mające problemy z poruszaniem się mogą po przejściu przez bramki przejść przez korytarz skorzystać z windy i wyjechać na poziom D-0. W razie potrzeby poproś obsługę o pomoc w dotarciu do najbliższej toalety. Obsługa i pracownicy wskazywać będą trasę umożliwiającą powrót na teren wystawy.

Budynek E

Wejście do budynku prowadzi z poziomu D-1. Tutaj musisz skasować bilet i przejść przez bramki. W razie problemów z czytnikiem biletów poproś obsługę o pomoc. Teraz znajdujesz się w przewiązce, by dojść do wejścia do hali E musisz przejść przez wąski korytarz, w którym znajduje się pozostałość po dawnym zbiorniku na popiół.

Budynek E jest dwupoziomowy. W budynku E przestrzenie komunikacyjne są wąskie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia platforma dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W salach ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Na początku zwiedzania, przez wąskie drzwi można przejść do przełączki, która pozwala zobaczyć kolekcję zabytkowych tramwajów. Z budynku E można wyjść przez duże drewniane drzwi znajdujące się na końcu przestrzeni wystawowej.

Budynek F

Wejście do budynku prowadzi z hali E przez przełączkę, Hala F jest budynkiem jednokondygnacyjnym. Przeszkodą może być niewielki próg pomiędzy przestrzeniami wystawy. Przechodzimy przez oszkloną przełączkę. W budynku F przestrzenie komunikacyjne są wąskie z racji znajdującej się tutaj kolekcji historycznych tramwajów. Należy uważać na tory i przestrzenie, które mogą uniemożliwiać przejazd wózkiem lub przejście z laską. Teren jest wyłożony kostką. Możliwe jest wejście do dwóch wagonów. Osoby mające trudności i dzieci powinny wchodzić do udostępnionych wagonów w obecności osoby asystującej. Wyjście z hali odbywa się tymi samymi drzwiami co wejście.

Budynek H

Wejście do budynku H (Strefy Lab) prowadzi z hali E. Przechodzimy przez oszkloną przełączkę. W budynku H przestrzenie komunikacyjne są wąskie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia platforma dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek H jest dwupoziomowy. W sali ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Po wykonaniu 4 doświadczeń można zejść schodami na poziom -1 lub zjechać windą. Winda posiada drzwi, nie otwiera się automatycznie.

Budynek L

W budynku L rozpoczynamy od pozostałych 3 modułów Strefy Lab. Następnie rozpoczynamy zwiedzanie ekspozycji. Przestrzenie komunikacyjne są wąskie. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnościami. Budynek L jest jednopoziomowy. W sali ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Po przejściu tej części wystawy przechodzimy do kolejnej przestrzeni znajdującej się w budynku D pozostając na poziomie -1.

Budynek J – portiernia

Do budynku prowadzi wejście od strony budynku E. Portier obecny jest na terenie Muzeum 24 godziny na dobę.

Budynek G – sala edukacyjna

Do budynku prowadzi wejście od ul. Gazowej, możliwe jest także wejście od strony przewiązki znajdującej się na trasie zwiedzania wystawy stałej Miasto. Technoczułość. Wejście do budynku jest możliwe wyłącznie w obecności osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Budynek B – budynek administracyjny

Do budynku prowadzi wejście od strony budynku J (portierni). Budynek jest dwukondygnacyjny. Na parterze znajduje się Sekretariat. W przypadku konieczności załatwienia sprawy w budynku biurowym, który jest piętrowy, należy zgłosić się do sekretariatu, który znajduje się na parterze. Budynek nie posiada windy. W celu kontaktu z poszczególnymi pracownikami Muzeum prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności pod nr tel. 515 411 413 lub mailowo: katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Udostępnione dla zwiedzających budynki są zróżnicowane i mają różne poziomy: (od jednego w hali F, do trzech poziomów (w przestrzeni wejścia/wyjścia w hali D). Korytarze w budynkach wystawy są wąskie. W hali D znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnościami, Natomiast w halach: H, E znajdują się platformy dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność toalety

Toaleta dla osób niepełnosprawnych udostępniana jest w budynku biurowym B, w budynku D w strefie wejścia/wyjścia na poziomie 0 i na poziomie D-1 (bezpośrednio przed wejściem na wystawę stałą), budynku L. W trakcie zwiedzania możliwe jest powrócenie do toalety po uprzednim poinformowaniu obsługi wystawy. Toalety w budynku D (na obu poziomach) dla osób z niepełnosprawnościami są wyposażone w przywoływacze.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Muzeum.

Utrudnienia

Zajezdnia znajduje się na terenie zabytkowym, na drodze prowadzącej do wejścia i na dziedzińcu znajduje się kostka i tory, które mogą sprawiać problemy z poruszaniem się po naszym terenie osobom korzystającym z wózków, lasek i chodzików.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.


2. Oddział I – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie

al. Pokoju 68
31-580 Kraków

Podstawą wizyty w Ogrodzie Doświadczeń jest zwiedzanie polegające na doświadczaniu sensorycznym — zwiedzający uczestniczą w eksperymentach z wykorzystaniem urządzeń, prezentujących różne zjawiska fizyczne i przyrodnicze.

Specyfiką Ogrodu Doświadczeń jest usytuowanie wystawy edukacyjnej na świeżym powietrzu w przestrzeni parkowej. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę warunków pogodowych w dniu wizyty i dostosowanie do nich swojego ubioru (zabezpieczenie przed słońcem, deszczem, zimnem etc.)

Dojazd

Komunikacja miejska

Liniami tramwajowymi nr 1, 14, 22, do przystanku M1 Aleja Pokoju następnie przejść przez ulicę w stronę Parku Lotników i kierować się w prawo ok. 30 m.

Dostępność parkingu

Przyjeżdżającym samochodami sugerujemy zaparkować na gościnnym parkingu Centrum Handlowego M1 i przejść przez ulicę.

Parkowanie bezpośrednio przed Ogrodem może się wiązać z mandatem, dlatego apelujemy aby stosować się do oznakowania.

Parkowanie w niedziele niehandlowe

Dzięki uprzejmości Dyrekcji CH M1, w niedziele niehandlowe, od godziny 9:30, otwarta jest część parkingu CH M1, od strony Ogrodu Doświadczeń.

Dostępność wejścia

Do Ogrodu Doświadczeń prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie przy al. Pokoju 68. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wystawa edukacyjna Ogrodu Doświadczeń usytuowana jest w przestrzeni parkowej. Wszystkie urządzenia znajdują się na świeżym powietrzu.

Dostępność toalety

Toaleta dla zwiedzających znajduje się ok. 4 m od kasy Ogrodu Doświadczeń. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W toalecie znajduje się również przewijak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren Ogrodu Doświadczeń.

Utrudnienia

Niewielki próg w kasie Ogrodu Doświadczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.