Deklaracja dostępności

Czarna ikona dostępności na żółtym tle.
Deklaracja dostępności
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Deklaracja dostępności

Muzeum Inżynierii i Techniki zapewnia dostępność strony Muzeum Inżynierii i Techniki oraz Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mit.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.11.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji: 26.03.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa przeszła audyt WCAG. Przeprowadzone badania wykazały, że serwis internetowy Muzeum został wykonany zgodnie z wytycznymi WCAG 2.1. Warunki kontrastu są spełnione. Nie istnieją utrudnienia odbioru treści osobom słabowidzącym i użytkownikom korzystającym z serwisu w trudnych warunkach oświetlenia.

Serwis spełnia wytyczne dostępności i jest dostępny również dla użytkowników zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Autorem audytu z dnia 15.10.2021 r. jest certyfikowany audytor Jakub Kulasa.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Część z opublikowanych zdjęć i obiektów nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących działań
 2. Mogą być miejsca, w których kontrast elementów nie jest wystarczający
 3. Podczas nawigacji po stronie czasami focus przestaje być widoczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. Wersję kontrastową
 2. Możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 3. Widoczny fokus
 4. Wyróżnienie odnośników
 5. Możliwość zatrzymania elementów ruchomych strony

Skróty klawiaturowe

Na stronie www.mit.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Edyta Gajewska, tel./ SMS: 515 410 489, e-mail: edyta.gajewska@mit.krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 1440) oraz przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 775). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynator dostępności

Osobą, która przyjmuje rezerwacje, udziela pomocy i wskazówek dotyczących wizyty w Muzeum, jest Kierowniczka Działu Edukacji i Obsługi Wystaw oraz Koordynatorka dostępności — dr Katarzyna Zielińska. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (dostepnosc@mit.krakow.pl) lub telefoniczny/SMS: 515 411 413.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje wnoszącego żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Szczegółowe informacje o procedurze odwoławczej dostępne pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=23980 Muzeum odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Muzeum Inżynierii i Techniki oraz Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema znajdziecie Państwo na stronie https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=19180

1. Siedziba Muzeum – Zajezdnia

Nasza siedziba znajduje się na Kazimierzu przy ulicy św. Wawrzyńca 15 w Krakowie (31-060)

Od dnia 30.03.2023 dla zwiedzających udostępnione są:

 • budynek D (strefa wejścia/wyjścia, wystawa stała, sala konferencyjna, sklep, szatnia, sala warsztatowa, toalety)
 • budynek E (wystawa stała, toalety)
 • budynek F (sala prezentacji kolekcji zabytkowych tramwajów)
 • budynek H (wystawa stała ze Strefą LAB)
 • budynek L (wystawa stała – poziom -1)
 • budynek G (sala edukacyjna),
 • budynek J (portiernia),
 • budynek B (budynek administracyjny).

Dojazd

Komunikacja miejska

Jadąc tramwajami linii 6, 8, 10, 13 najlepiej wysiąść na przystanku Plac Wolnica, a dalej kierować się na ulicę św. Wawrzyńca. Muzeum znajduje się 500 metrów drogi od Placu Wolnica.

Jadąc tramwajami linii 3, 19, 24 należy wysiąść na przystanku „św. Wawrzyńca”, skręcić w tę ulicę i iść prosto, w kierunku Placu Wolnica. Muzeum Inżynierii i Techniki znajduje się, mniej więcej, w połowie ulicy św. Wawrzyńca. Muzeum znajduje się 400 m od przystanku św. Wawrzyńca.

Taxi

W przypadku podróży taksówką, można się zatrzymać i wysiąść na ulicy św. Wawrzyńca 15, na wprost głównego wejścia do Muzeum.

Rower

Pomiędzy budynkiem J a E znajdują się dwa stojaki na rowery.

Auto

Do Muzeum można dojechać od ulicy św. Wawrzyńca i od ulicy Gazowej. Samochód można zaparkować na ulicach w okolicy Muzeum. Przypominamy, że jest to obszar objęty strefą płatnego parkowania. Za postój można zapłacić przy pomocy aplikacji lub karty płatniczej w parkometrze.

Cennik dostępny na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
https://zdmk.krakow.pl/parkowanie/strefa-platnego-parkowania/informacje-ogolne-i-oplaty/

Dostępność parkingu

Muzeum nie posiada wydzielonej strefy parkingowej. Na ulicy św. Wawrzyńca znajdują się dwa bezpłatne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Dodatkowo bezpośrednio przed główną bramą jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W momencie, kiedy jest ono zajęte, osoby z niepełnosprawnością posiadające identyfikator upoważnione są do pozostawienia swojego pojazdu na dziedzińcu Muzeum. Parking muzealny nie ma charakteru ogólnodostępnego. Prosimy przed wjazdem o kontakt telefoniczny z ochroną budynku (515 411 590) w celu otwarcia szlabanu znajdującego się od strony ulicy Gazowej. W razie potrzeby prosimy o kontakt z Koordynatorką dostępności (tel./SMS: 515 411 413 lub mailowo: dostepnosc@mit.krakow.pl).

Dostępność wejścia

Wejście do kompleksu odbywa się bez ograniczeń przez bramę od ulicy św. Wawrzyńca. Drugie wejście do kompleksu znajduje się od ulicy Gazowej.

Bramy prowadzące na teren Muzeum są otwarte w godzinach 5:00 – 20:00. W zależności od pory roku godzina zamknięcia bramy może ulec przesunięciu.

Dostępność wystawy stałej

Wszystkie budynki Muzeum Inżynierii i Techniki posiadają ciągi komunikacyjne. Muzeum wyposażone jest w system przeciwpożarowy ze zwolnieniem blokady drzwi w razie pożaru. Pracownicy MIT są przeszkoleni w procedurach ewakuacyjnych. W razie wystąpienia zagrożenia, ewakuacja osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przeprowadzana jest schodami lub najbliższym wyjściem ewakuacyjnym przy pomocy osób trzecich.

Dostępność wejścia

Jeśli zwiedzasz wystawę „Miasto. Technoczułość” na własną rękę, zajmie to około 1 godziny 30 minut. Czas zwiedzania zawsze zależy od indywidulanych potrzeb.

Od 14:10 do 14:30 Kasa biletowa ma przerwę. W tym czasie nie kupisz biletu. Nie dostaniesz audioprzewodnika oraz innych pomocy.

Jeśli wypożyczysz audioprzewodnik na wystawę możesz wejść najpóźniej o 16;15. Na teren wystawy bez audioprzewodnika można wejść najpóźniej o 17:00. Muzeum zamykamy o 18:00.

Budynki wystawy „Miasto. Technoczułość”

Wejście do Muzeum

Wejście do Muzeum Inżynierii i Techniki na wystawę stałą „Miasto. Technoczułość” znajduje się w budynku D. Drzwi są przeszklone, podwójne. Znajduje się na nich duża biała litera D. Drzwi otwierają się automatycznie na boki.

Budynek D – poziom 0

Strefa wejścia/wyjścia, szatnia, sklep, toalety, sala warsztatowa.

Budynek D jest budynkiem kondygnacyjnym, posiada 3 poziomy. W budynku D w Strefie wejścia (poziom 0) przestrzenie komunikacyjne są szerokie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia winda oraz schody.

W salach ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Strefa wejścia/wyjścia

Obok przeszklonego wejścia znajduje się plan tyflograficzny przestrzeni i rozkładu pomieszczeń.

Kasa biletowa

W kasie kupisz bilety. Kasa wyposażona jest w stanowiskową pętlę indukcyjną. Tutaj wypożyczysz bezpłatnie: audioprzewodnik, słuchawki wygłuszające i folie powiększające opisy. Obok kasy znajduje się stojak z ulotkami i mapy z planami wystawy. Obok przeszklonego wejścia znajduje się plan tyflograficzny przestrzeni.

Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. Istnieje możliwość wypożyczenia na czas zwiedzania wózka inwalidzkiego. Ponadto u pracowników i Obsługi wystawy można wypożyczyć podręczny plan tyflograficzny na czas wizyty w muzeum. Do dyspozycji zwiedzających mamy także krzesłolaski. Na terenie wystawy znajdują się: plany tyflograficzne, kontrastowe oznaczenie krawędzi schodów, makieta 3D Zajezdni (przestrzeń F) i dwie platformy.

Szatnia

Muzeum posiada szatnie, do której ze strefy wejścia dostaniesz się schodami w górę lub pochylnią. W szatni trzeba zostawić odzież wierzchnią, np. kurtkę lub polar. W szatni trzeba również zostawić plecaki, duże torby, jedzenie i wodę. Swoje rzeczy zostawisz w specjalnej szafce zamykanej na kluczyk. Szatnia jest bezpłatna.

Toaleta

W Strefie wejścia znajdują się toalety. Do toalety dla osób ze specjalnymi potrzebami wraz z przewijakiem należy przejść przez drzwi do toalety dla kobiet. Toaleta ta wyposażona jest w przywoływacz (alarm). W razie potrzeby poproś pracownika Muzeum by wskazał drugą toaletę dla osób na innym poziomie.

Sklepik

W Strefie wejścia znajduje się sklepik. Kupisz tutaj pamiątki, książki i zabawki.

Budynek D – poziom +1 – Sala konferencyjna

Na pierwszym piętrze (poziom D+1) znajduje się sala konferencyjna. Prowadzą do niej dwubiegowe schody ze spocznikiem. Na poziom D-1 można wyjechać windą. Na foyer rozmieszczone jest kilka foteli i stoliki kawowe. Do sali konferencyjnej przechodzi się przez drzwi. Wnętrze Sali jest jasne, jedna ze ścian jest wykonana ze szkła. Podłoga sali wyłożona jest wykładziną. Sala konferencyjna znajduje się nad szatnią, co może powodować dyskomfort osób wrażliwych na dźwięki.

Budynek D – poziom -1

Na poziomie D-1 dostaniesz się schodami lub windą. Obok schodów znajduje się krzesło do ewakuacji. Tutaj za szybą z żółtą naklejką znajduje się wejście na wystawę. Pod ścianą z napisem „Miasto. Technoczułość” znajduje się wolnostojący plan tyflograficzny Strefy wejścia na poziomie D-1.

W Strefie wejścia na poziomie D-1 znajdują się toalety (damska, męska i dla osób ze specjalnymi potrzebami). Toaleta dla osób ze specjalnymi potrzebami wyposażona jest w przywoływacz (alarm) i przewijak. W razie potrzeby poproś pracownika Muzeum by wskazał drugą toaletę dla osób na innym poziomie.

Na tym poziomie znajduje się także Strefa Klocków. Jest to przestrzeń dla dzieci w wieku od 12 miesiąca do 12 roku życia. Przestrzeń ta otwierana jest dla grup zorganizowanych i dla klientów indywidualnych w wyznaczonych godzinach. Informację o Strefie Klocków znajdują się na stronie Muzeum: www.mit.krakow.pl

Żeby rozpocząć zwiedzanie wystawy musisz zeskanować bilet i przejść przez bramkę. Bramka otworzy się w momencie poprawnego sczytania biletu. Nie podchodź zbyt blisko czytnika, bo uruchomi się alarm. W razie problemów z czytnikiem biletów poproś Obsługę o pomoc.

Z poziomu D-1 można rozpocząć zwiedzanie i udać się do budynku E. Przestrzeń komunikacyjna doprowadzająca do budynku E jest wąska. By dojść do wejścia do klatki schodowej w budynku E musisz przejść przez wąski korytarz, w którym znajduje się pozostałość po dawnym zbiorniku na popiół.

Budynek E

Budynek E jest dwupoziomowy. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą skorzystać z platformy, by wyjechać na poziom O. Platforma jest dwuosobowa i posiada czujnik ruchu. By wyjechać na wyższy poziom należy stanąć w wyznaczonych miejscach. Platforma posiada drzwi, nie otwiera się automatycznie. W budynku E przestrzenie komunikacyjne są wąskie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia platforma dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W sali ekspozycyjnej są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Na początku zwiedzania, przez wąskie drzwi można przejść do przełączki, która pozwala zobaczyć kolekcję zabytkowych tramwajów. Z budynku E można wyjść przez duże drewniane drzwi znajdujące się na końcu przestrzeni wystawowej.

Budynek F

Wejście do budynku prowadzi z budynku E przez oszkloną przełączkę. Budynek jest jednokondygnacyjny. Przeszkodą może być niewielki próg pomiędzy przestrzeniami wystawy. Przechodzimy przez oszkloną przełączkę. W budynku F przestrzenie komunikacyjne są wąskie z racji znajdującej się tutaj kolekcji historycznych tramwajów. Należy uważać na tory i przestrzenie, które mogą uniemożliwiać przejazd wózkiem lub przejście z laską. Teren jest wyłożony kostką. Możliwe jest wejście do dwóch wagonów. Osoby mające trudności i dzieci powinny wchodzić do udostępnionych wagonów w obecności osoby asystującej. Wyjście z budynku odbywa się tymi samymi drzwiami co wejście.

Budynek H

Wejście do budynku H (Strefy Lab) prowadzi z budynku E. Przechodzimy przez oszkloną przełączkę. W budynku H przestrzenie komunikacyjne są wąskie. Komunikację pomiędzy piętrami zapewnia platforma dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek H jest dwupoziomowy. W sali ekspozycyjnej są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Po wykonaniu 4 doświadczeń można zejść schodami na poziom -1 lub zjechać dwuosobową platformą z czujnikiem ruchu. Platforma posiada drzwi, nie otwiera się automatycznie.

Budynek L

W budynku L zwiedzanie rozpoczynamy od 3 modułów Strefy Lab – na blacie znajduje się model maszyny elektrostatycznej. Osoby posiadające rozrusznik serca prosimy o uważne korzystanie z urządzenia. Następnie rozpoczynamy zwiedzanie ekspozycji. Przestrzenie komunikacyjne są wąskie. W budynku brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek L jest jednopoziomowy. W sali ekspozycyjnej są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Po przejściu tej części wystawy przechodzimy do kolejnej przestrzeni znajdującej się w budynku D pozostając na poziomie -1.

Poziom D-1 (Budynek D)

Poziom D-1 to sala wystawowa do której trafiamy po przejściu kolejnych przestrzeni wystawowych. W salach ekspozycyjnych są pracownicy, którzy służą pomocą naszym gościom. Po przejściu tej części wystawy zwiedzający może skorzystać ze schodów prowadzących na poziom D-0, lub w razie potrzeby wyjść drzwiami znajdującymi się na tym poziomie. Osoby mające problemy z poruszaniem się mogą po przejściu przez bramki przejść przez korytarz, skorzystać z windy i wyjechać na poziom D-0. W razie potrzeby należy poprosić obsługę o pomoc w dotarciu do najbliższej toalety. Obsługa i pracownicy wskazywać będą trasę umożliwiającą powrót na teren wystawy.

Poziom D-0 (Budynek D – Strefa wyjścia)

Na poziomie tym znajduje się koniec wystawy. Po zapoznaniu się z tą częścią wystawy możesz przez bramkę wyjść i wrócić do Strefy wejścia. Znajdziesz się wówczas obok kasy biletowej.

Sala warsztatowa

Na tym poziomie znajduje się także sala warsztatowa, do której dojdziesz wraz z pracownikiem Muzeum przechodząc przez szatnie. W sali tej prowadzone są lekcje muzealne i lekcje weekendowe.

Budynek J – portiernia

Do budynku prowadzi wejście od strony budynku E. Portier obecny jest na terenie Muzeum 24 godziny na dobę.

Budynek G – sala edukacyjna

Do budynku prowadzi wejście od ul. Gazowej, możliwe jest także wejście od strony przewiązki znajdującej się na trasie zwiedzania wystawy stałej Miasto. Technoczułość. Wejście do budynku jest możliwe wyłącznie w obecności osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Budynek B – budynek administracyjny

Do budynku prowadzi wejście od strony budynku J (portierni). Budynek jest dwukondygnacyjny. W przypadku konieczności załatwienia sprawy w budynku biurowym należy zgłosić się do sekretariatu, który znajduje się na parterze. Budynek nie posiada windy. W celu kontaktu z poszczególnymi pracownikami Muzeum prosimy o kontakt z Koordynatorką dostępności pod nr tel. 515 411 413 lub mailowo: dostepnosc@mit.krakow.pl

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Udostępnione dla zwiedzających budynki są zróżnicowane i mają różne poziomy: od jednego (w budynku F), do trzech poziomów (w przestrzeni wejścia/wyjścia w budynku D). Korytarze w przestrzeniach wystawy są wąskie. W budynku D znajduje się winda osobowa do dyspozycji zwiedzających, natomiast w budynkach: H, E znajdują się platformy dla osób z niepełnosprawnością.

Dostępność toalety

Toaleta dla osób niepełnosprawnych udostępniana jest w budynku D w strefie wejścia/wyjścia na poziomie 0 i na poziomie D-1 (bezpośrednio przed wejściem na wystawę stałą). W trakcie zwiedzania możliwe jest powrócenie do toalety po uprzednim poinformowaniu Obsługi wystawy. Toalety w budynku D (na obu poziomach) dla osób z niepełnosprawnościami są wyposażone w przywoływacze (alarmy).

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Muzeum.

Cennik

Osoby z niepełnosprawnościami wraz z osobą towarzyszącą uprawnione są do zakupu biletu ulgowego do Muzeum.

Przy zakupie biletu normalnego dla posiadaczy Krakowskiej Karty z N naliczany jest 50% upust.

Oferta edukacyjna

1. Oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Specjalnie przygotowany program zwiedzania pozwala Zwiedzającym na poznanie nie tylko historii powstawania miasta, ale także wybranych eksponatów związanych z tematem komunikacji.

 • W Strefie wejścia (na poziomie 0 i na poziomie -1) znajdują się plany tyflograficzne, które pozwolą na poznanie naszych przestrzeni osobom niedowidzącym i niewidomym.
 • W kasie biletowej można wypożyczyć folię powiększającą opisy.
 • W budynku F, w której znajduje się kolekcja historycznych wagonów tramwajowych, znajduje się makieta 3D Zajezdni.
 • W każdej przestrzeni wystawy znajdują się mapy z planami tyflograficznymi przestrzeni wystaw.
 • Istnieje możliwość wypożyczenia audioprzewodnika.
 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą poruszać się po wszystkich budynkach w obecności psa przewodnika.

2. Oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością słuchu

Specjalnie przygotowany program pozwala Zwiedzającym na poznanie nie tylko historii powstawania miasta, ale także wybranych eksponatów związanych z tematem komunikacji.

 • W kasie biletowej w Strefie Wejścia znajduje się stanowiskowa pętla indukcyjna.
 • Na kanale YouTube Muzeum znajduje się 10 filmów z audiodeskrypcjami, które są integralną częścią wystawy i trasy zwiedzania – Link.
 • Kolejnych 10 obiektów umieszczonych na wystawie ma opisy audiodeksrypcyjne, które są także umieszczone na stronie – Link.
 • Muzeum dysponuje 30 kompletami słuchawek, które umożliwiają zwiedzanie wystawy z audioprzewodnikiem.
 • Istnieje możliwość umówienia się na grupowe oprowadzanie tłumaczone na PJM. Prosimy o kontakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3. Oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Zajęcia edukacyjne i oprowadzanie pozwalają Zwiedzającym poznanie nie tylko historii powstawania miasta, ale także wybranych eksponatów związanych z tematem komunikacji.

 • Zwiedzanie odbywa się na dwóch poziomach, dlatego korzystamy z windy i platform.
 • Korytarze są szerokie i umożliwiają swobodny przejazd.
 • Zabudowa na wystawie jest niska, znajdują się na niej wysuwane szuflady, które zawierają dodatkowe treści.
 • Osoby mające problem z poruszaniem się mogą wypożyczyć bezpłatnie wózek lub krzesłolaski. Zamiar ten wystarczy zgłosić w Kasie biletowej lub pracownikowi Obsługi wystaw.

4. Oprowadzanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Uczestnicy zajęć lub oprowadzania poznają wystawę z perspektywy dziedziny Komunikowanie.

 • Scenariusz zwiedzania pozwala na użycie prostego języka.
 • Przewodnik oprowadzając zwraca uwagę na obiekty, które mogą zwrócić uwagę Zwiedzających.
 • W czasie zwiedzania są przewidziane przystanki i chwile przerwy.

5. Oprowadzanie dla osób z nadwrażliwością

Uczestnicy zajęć lub oprowadzania poznają wystawę z perspektywy dziedziny Komunikowanie.

 • Scenariusz zwiedzania pozwala na użycie prostego języka.
 • Zwiedzanie odbywa się na dwóch poziomach.
 • Na wystawie znajduje się dużo monitorów. Dodatkowo część z nich ma głośniki.
 • W Strefie Lab znajdują się stanowiska, które wykonują ruch, zmieniają swoje położenie lub też natężenie światła.
 • W kasie do Państwa dyspozycji są 3 rodzaje słuchawek wygłuszających.
 • Część wystawy na poziomie -1 jest zaciemniona i momentami ciasna.

Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i zajęć można uzyskać mailowo: rezerwacja@mit.krakow.pl lub telefonicznie: 12 428 66 00 wew. 11.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką dostępności – dr Katarzyną Zielińską, tel./SMS: 515 411 413 lub mailowo: dostepnosc@mit.krakow.pl

Utrudnienia

Zajezdnia znajduje się na terenie zabytkowym. Na drodze prowadzącej do wejścia oraz na dziedzińcu znajduje się kostka i tory, które mogą sprawiać problemy z poruszaniem się po naszym terenie osobom korzystającym z wózków, lasek i chodzików.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość umówienia się na grupowe oprowadzanie tłumaczone na PJM. Prosimy wówczas o kontakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem.


2. Oddział I – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie

Pierwszy Oddział Muzeum – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema znajduje się przy alei Pokoju 68 w Krakowie (31-580).

Podstawą wizyty w Ogrodzie Doświadczeń jest zwiedzanie polegające na doświadczaniu sensorycznym — zwiedzający samodzielnie wykonują doświadczenia z wykorzystaniem instalacji interaktywnych prezentujących różne zjawiska fizyczne i przyrodnicze.

Specyfiką Ogrodu Doświadczeń jest usytuowanie wystawy edukacyjnej na świeżym powietrzu w przestrzeni parkowej. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę warunków pogodowych w dniu wizyty i dostosowanie do nich swojego ubioru (zabezpieczenie przed słońcem, deszczem, zimnem etc.)

W Ogrodzie znajduje się 105 stanowisk doświadczalnych, które podzielone są w różne działy. Dokładny plan Ogrodu znajduje się na stronie: LINK

Niektóre z urządzeń mogą wydawać dźwięki, zmieniać barwę lub obrać się wokół własnej osi. Przy części urządzeń jest obsługa, która pomoże wykonać doświadczenie. W strefie Zapachowo osoby uczulone na pyłki kwiatów powinny zachować szczególną ostrożność.

Planetarium jest oddzielnie płatne i jest to miejsce, gdzie wyświetlane są filmy również w technologii 3D. Jest to miejsce zaciemnione i należy w nim założyć okulary. Liczba miejsc wynosi 30. Prezentowane filmy trwają od 15 do 38 minut.

Czas zwiedzania wystawy

Rekomendowany czas przejścia i skorzystania z atrakcji Ogrodu zajmie około 1 godziny 30 minut. Czas zwiedzania zawsze zależy od indywidulanych potrzeb.

Dojazd

Tramwaj

Jadąc liniami tramwajowymi nr 1, 14, 22 należy wysiąść na przystanku „Ogród Doświadczeń”, następnie przejść przez ulicę w stronę Parku Lotników i kierować się w prawo ok. 30 m.

Auto

Do Ogrodu możesz dojechać autem. Przyjeżdżającym samochodami sugerujemy zaparkować na parkingu Centrum Handlowego M1 i przejść przez ulicę. Auto możesz zostawić na parkingu Tauron Areny. To jest parking płatny.

Dostępność parkingu

Brak możliwości parkowania bezpośrednio przed Ogrodem. Parking dla odwiedzających Ogród Doświadczeń znajduje się na parkingu Centrum Handlowego M1, z którym Muzeum ma podpisaną umowę na udostępnianie parkingu. W niedziele niehandlowe parking jest udostępniany od godziny 9:30.

Dostępność wejścia

Do Ogrodu Doświadczeń prowadzi jedno wejście znajdujące się przy al. Pokoju 68. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wystawa edukacyjna Ogrodu Doświadczeń usytuowana jest w przestrzeni parkowej. Wszystkie urządzenia znajdują się na świeżym powietrzu.

Dostępność toalety

Toaleta dla zwiedzających znajduje się ok. 12 m od kasy Ogrodu Doświadczeń. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami. W toalecie znajduje się również przewijak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren Ogrodu Doświadczeń.

Cennik

Osoby z niepełnosprawnościami wraz z osobą towarzyszącą uprawnione są do zakupu biletu ulgowego do Ogrodu.

Przy zakupie biletu normalnego dla posiadaczy Krakowskiej Karty z N naliczany jest 50 % upust.

Zwiedzanie Ogrodu

1. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

 • W kasie biletowej można wypożyczyć folię powiększającą opisy.
 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą poruszać się po Ogrodzie w obecności psa przewodnika.

2. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością słuchu

 • Istnieje możliwość umówienia się na grupowe oprowadzanie tłumaczone na PJM.Prosimy o kontakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

3. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową

 • Ścieżki w Ogrodzie są szerokie i umożliwiają swobodny przejazd.
 • Osoby mające problem z poruszaniem się mogą wypożyczyć bezpłatnie wózek lub krzesłolaski. Zamiar ten wystarczy zgłosić w Kasie biletowej lub pracownikowi Obsługi.

4. Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

 • W czasie zwiedzania możesz przewidzieć przystanki i chwile przerwy. Na terenie Ogrodu znajdują się ławki.
 • Na terenie Ogrodu można kupić coś do picia i jedzenia.

5. Informacje dla osób z nadwrażliwością

 • Ogród zwiedza się indywidualnie i czas potrzebny na jego przejście zależy od indywidualnych potrzeb
 • Na terenie Ogrodu możesz kupić coś do picia i jedzenia.
 • W okresie letnim w godzinach porannych jest duże natężenie grup, dlatego komfort zwiedzania będzie bardzo niski.

Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i zajęć można uzyskać mailowo: rezerwacja@mit.krakow.pl lub telefonicznie: 12 428 66 00 wew. 11.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorką dostępności – dr Katarzyną Zielińską, tel./SMS: 515 411 413 lub mailowo: dostepnosc@mit.krakow.pl

Utrudnienia

Niewielki próg w kasie Ogrodu Doświadczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Ogród nie posiada tłumacza języka migowego. Istnieje możliwość umówienia się na grupowe oprowadzanie tłumaczone na PJM. Prosimy wówczas o kontakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem.