Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Muzeum Inżynierii i Techniki zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Muzeum Inżynierii i Techniki oraz Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mit.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 22.11.2021 r.

Data ostatniej aktualizacji: 12.04.2022 r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Strona internetowa przeszła audyt WCAG. Przeprowadzone badania wykazały, że serwis internetowy Muzeum został wykonany zgodnie z wytycznymi WACG 2.1. Warunki kontrastu są spełnione. Nie istnieją utrudnienia odbioru treści osobom słabowidzącym i użytkownikom korzystającym z serwisu w trudnych warunkach oświetlenia.
Serwis spełnia wytyczne dostępności i jest dostępny również dla użytkowników zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Autorem audytu z dnia 15.10.2021 r. jest certyfikowany audytor Jakub Kulasa.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie www.mit.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Osobą, która przyjmuje rezerwacje, udziela pomocy i wskazówek dotyczących wizyty w Muzeum, jest Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw — Katarzyna Zielińska. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl) lub telefoniczny: 515 411 413. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
 4. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Żądanie powinno zostać zrealizowane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jej elementu. Muzeum odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Edyta Gajewska, e-mail: edyta.gajewska@mit.krakow.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie ma ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) oraz przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szczegółowe informacje o dostępności architektonicznej siedziby Muzeum Inżynierii i Techniki oraz Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema znajdziecie Państwo na stronie https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=316&mmi=19180

1. Siedziba Muzeum – Zajezdnia

Muzeum Inżynierii i Techniki
ul. św. Wawrzyńca 15
31-060 Kraków

Uprzejmie informujemy, iż obecnie na terenie Muzeum prowadzone są prace modernizacyjne związane z przebudową zabytkowej siedziby MIT na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki.


Obecnie dla zwiedzających udostępnione są:

 • budynek F (sala wystaw),
 • budynek G (sala edukacyjna),
 • budynek J (kasa),
 • budynek B (budynek administracyjny).

DOJAZD:

Komunikacja miejska:

Droga od Placu Wolnica: jadąc tramwajami linii 6, 8, 10, 13 najlepiej wysiąść na przystanku Plac Wolnica, a dalej kierować się na ulicę św. Wawrzyńca. Muzeum znajduje się 500 m drogi od Placu Wolnica.

Jeśli wybiorą Państwo drogę od strony ul. Starowiślnej, jadąc tramwajami linii 3, 19, 24 należy wysiąść na przystanku św. Wawrzyńca, skręcić w tę ulicę i iść prosto, w kierunku Placu Wolnica. Muzeum Inżynierii i Techniki znajduje się, mniej więcej, w połowie ulicy św. Wawrzyńca.

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU:

Muzeum nie posiada wydzielonej strefy parkingowej. Samochód można zaparkować na ulicach w okolicy muzeum.
Przypominamy, że jest to obszar objęty strefą płatnego parkowania.
Cennik dostępny na stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa https://zdmk.krakow.pl/parkowanie/strefa-platnego-parkowania/informacje-ogolne-i-oplaty/

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA:

Wejście do kompleksu odbywa się bez ograniczeń przez bramę od ul. św. Wawrzyńca. Brama otwarta w godzinach otwarcia Muzeum dla zwiedzających.

 • Budynek J (kasa)
  Do budynku prowadzi oznakowane wejście.

 • Budynek F (sala wystaw)
  Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie przy ul. św. Wawrzyńca 15.
  Wejście możliwe po okazaniu biletu wstępu.

 • Budynek G (sala edukacyjna)
  Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Gazowej. Wejście do budynku jest możliwe wyłącznie w obecności osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć edukacyjnych.

 • Budynek B (budynek administracyjny)
  Do budynku prowadzi wejście od budynku J (kasy).

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND:

Udostępnione dla zwiedzających budynki są jednokondygnacyjne, przestrzeń otwarta. Nie ma konieczności korzystania z korytarzy, schodów czy wind. W przypadku konieczności załatwienia sprawy w budynku biurowym, który jest piętrowy, należy zgłosić się do sekretariatu, który znajduje się na parterze.

DOSTĘPNOŚĆ TOALETY:

Toaleta dla osób niepełnosprawnych udostępniana jest w budynku biurowym — budynek B. W celu skorzystania należy zgłosić się na portiernię.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Muzeum.

UTRUDNIENIA:

Niewielki próg w kasie Muzeum (budynek J) oraz budynku G i budynku biurowym B

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.


2. Odddział I – Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie

al. Pokoju 68
31-580 Kraków

Podstawą wizyty w Ogrodzie Doświadczeń jest zwiedzanie polegające na doświadczaniu sensorycznym — zwiedzający uczestniczą w eksperymentach z wykorzystaniem urządzeń, prezentujących różne zjawiska fizyczne i przyrodnicze.

Specyfiką Ogrodu Doświadczeń jest usytuowanie wystawy edukacyjnej na świeżym powietrzu w przestrzeni parkowej. Uprzejmie prosimy o wzięcie pod uwagę warunków pogodowych w dniu wizyty i dostosowanie do nich swojego ubioru (zabezpieczenie przed słońcem, deszczem, zimnem etc.)

DOJAZD:

Komunikacja miejska:

Liniami tramwajowymi nr 1, 14, 22, do przystanku M1 Aleja Pokoju następnie przejść przez ulicę w stronę Parku Lotników i kierować się w prawo ok. 30 m.

DOSTĘPNOŚĆ PARKINGU:

Przyjeżdżającym samochodami sugerujemy zaparkować na gościnnym parkingu Centrum Handlowego M1 i przejść przez ulicę.

Parkowanie bezpośrednio przed Ogrodem może się wiązać z mandatem, dlatego apelujemy aby stosować się do oznakowania.

Parkowanie w niedziele niehandlowe

Dzięki uprzejmości Dyrekcji CH M1, w niedziele niehandlowe, od godziny 9:30, otwarta jest część parkingu CH M1, od strony Ogrodu Doświadczeń.

DOSTĘPNOŚĆ WEJŚCIA:

Do Ogrodu Doświadczeń prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie przy al. Pokoju 68. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie.

OPIS DOSTĘPNOŚCI KORYTARZY, SCHODÓW I WIND:

Wystawa edukacyjna Ogrodu Doświadczeń usytuowana jest w przestrzeni parkowej. Wszystkie urządzenia znajdują się na świeżym powietrzu.

DOSTĘPNOŚĆ TOALETY:

Toaleta dla zwiedzających znajduje się ok. 4 m od kasy Ogrodu Doświadczeń. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W toalecie znajduje się również przewijak.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren Ogrodu Doświadczeń.

UTRUDNIENIA:

Niewielki próg w kasie Ogrodu Doświadczeń.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego.