Ochrona danych

Ochrona Danych
Ochrona danych
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

OCHRONA DANYCH

OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 RODO


Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, zwanego dalej RODO, realizując zasady podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności
prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych informuje, że:


DANE PODMIOTU

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest:
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie (MIT) 31-060 Kraków ul. Św. Wawrzyńca 15


KONTAKT

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych

 • adres email: iod@mit.krakow.pl
 • adres pocztowy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

CELE

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe głównie w związku z:
a) zawarciem umowy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO) na podstawie akceptacji regulaminów usług w celu
prowadzenia:

 • usługi Newsletter MIT
 • rezerwacji biletów
 • sprzedaży internetowej

gdzie podstawą prawną jest między innymi ustawa z dnia ustawa z dnia 16 maja 2019 r. Kodeks cywilny (o
Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z z późn.zm.) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga
elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn.zm.).
b) prawnie uzasadnionymi interesami (zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO), w celach:

 • edukacyjnych
 • korespondencji
 • promocyjnych – zdjęcia i filmy
 • fanpage MIT

w związku zadaniami realizowanymi w interesie publicznym – statut Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie
nadany UCHWAŁĄ NR LXXVIII/2177/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2022 r., a także na
podstawie przepisów prawa wynikających między innymi z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194. z późn.zm.) oraz ustawy z
dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2020 poz. 902 z późn.zm.).
c) realizacji obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c, e i f RODO) w celu prowadzenia

 • monitoringu wizyjnego


w związku z wykonywaniem przez administratora zadań statutowych realizowanych w interesie publicznym –
statut Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie UCHWAŁA NR LXXVIII/2177/22 RADY MIASTA KRAKOWA z
dnia 16 lutego 2022 roku, a także prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim
jest ochrona osób i mienia.
d) na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz 9 ust.2 lit. a RODO) między innymi w
celu prowadzenia:

 • rekrutacji
 • ankiety informacyjnej
 • rejestru zgłoszeń nieprawidłowości gdzie osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na jeden z wymienionych celów.

ODBIORCY

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora;
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

PRZEKAZYWANIE

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza danymi pozostawionymi
w serwisie społecznościowym Facebook na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej na stronie:
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Adres strony internetowej przekierowujący do aktualizacji w zakresie ochrony danych:
https://www.mit.krakow.pl/ochrona-danych


CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • w związku z usługą Newsletter MIT – przez okres trwania usługi;
 • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni;
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy – przez czas trwania umowy, a następnie zgodnie z prawem wynikającym z obowiązku przechowywania i archiwizacji;
 • w związku z prowadzeniem rezerwacji przez okres 6 lat;
 • w związku z prowadzeniem fanpage do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
 • w związku z prowadzeniem rekrutacji przez okres 2 lat;
 • w związku z rejestracją zgłoszeń nieprawidłowości przez okres do 5 lat. w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych MIT – przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

PRAWO

Każdy ma prawo

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu (art. 15, 16, 17 i 18 oraz 20 i 21 RODO). W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi powyżej;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

ZGODA

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych
ma charakter dobrowolny, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem
wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi
przepis prawa lub między stronami zawarta jest umowa.

FANPAGE

Szczególne zasady przetwarzania danych przez Muzeum dotyczą prowadzenia profilu społecznościowego na portalu
Facebook.

 1. przetwarzamy dane osobowe, w szczególności, gdy użytkownik skomentuje lub udostępni nasz post;
 2. wyśle nam wiadomość;
 3. zamieści recenzję albo dołączy do grona obserwujących,
  Będziemy przetwarzać dane jako administrator, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych
  przez nas prawnie uzasadnionych interesów, za które uznaje się:
  • promocje Muzeum;
  • prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści fanpage’a do preferencji i zainteresowań ogółu Użytkowników);
  • zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności fanpage’a;
  • wykrywanie nadużyć podczas korzystania z fanpage’a;
  • dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Administratorem danych udostępnianych na portalu społecznościowym jest:
Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

AUTOMATYCZNE DECYZJE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania poza wymienionymi w zasadach przetwarzania danych dotyczących fanpage.

Ochrona Danych
Dorota Gross
Inspektor Ochrony Danych