Ochrona danych

Ochrona Danych
Ochrona danych
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Ochrona danych – obowiązek informacyjny


Dane podmiotu

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest:
Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie (MIT) 31-060 Kraków ul. św. Wawrzyńca 15


Kontakt

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych

 • email: iod@mit.krakow.pl
 • adres pocztowy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

Cele

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe głównie w związku z:

 1. zawarciem umowy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO) na podstawie akceptacji regulaminów usług wynikających z ustaw szczegółowych w celu prowadzenia:
  • usługi Newsletter MIT
  • rezerwacji biletów
  • sprzedaży internetowej
 2. prawnie uzasadnionymi interesami (zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO), w związku zadaniami realizowanymi w interesie publicznym – statut Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, a także na podstawie przepisów prawa w celach:
  • edukacyjnych
  • korespondencji
  • promocyjnych – zdjęcia i filmy
  • fanpage MIT
 3. realizacją obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c, e i f RODO) w związku z wykonywaniem przez administratora zadań statutowych realizowanych w interesie publicznym, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakim jest ochrona osób i mienia, a także rozliczeń finansowych, w celu prowadzenia:
  • monitoringu wizyjnego
  • rachunkowości
 4. na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO oraz 9 ust.2 lit. a RODO), gdzie osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na jeden z wymienionych celów:
  • rekrutacji
  • ankiety informacyjnej
  • rejestru zgłoszeń nieprawidłowości

Podstawy prawne

 • ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 385),
 • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840);
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z pózn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634,z pózn. zm.),
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z pózn. zm.);
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn.zm.),
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej „RODO”;
 • uchwała nr CXXII/1112/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: Muzeum Inżynierii Miejskiej;
 • statut Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie nadanego Uchwałą NR LXXVIII/2177/22 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmiany nazwy Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie oraz nadania statutu Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.

Odbiorcy

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 • osoby upoważnione przez Administratora;
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

Przekazywanie

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza danymi pozostawionymi w serwisie społecznościowym Facebook na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej na stronie: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation


Czas przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • w związku z usługą Newsletter MIT – przez okres trwania usługi;
 • w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni;
 • w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy – przez czas trwania umowy, a następnie zgodnie z prawem wynikającym z obowiązku przechowywania i archiwizacji;
 • w związku z prowadzeniem rezerwacji przez okres 6 lat;
 • w związku z prowadzeniem fanpage do momentu zgłoszenia sprzeciwu;
 • w związku z prowadzeniem rekrutacji przez okres 2 lat;
 • w związku z rejestracją zgłoszeń nieprawidłowości przez okres do 5 lat.

w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych MIT – przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Prawo

Każdy ma prawo

 • dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu (art. 15, 16, 17 i 18 oraz 20 i 21 RODO). W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi powyżej;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

Zgoda

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub między stronami zawarta jest umowa.

Fanpage

Szczególne zasady przetwarzania danych przez Muzeum dotyczą prowadzenia profilu społecznościowego na portalu
Facebook.

 1. przetwarzamy dane osobowe, w szczególności, gdy użytkownik skomentuje lub udostępni nasz post;
 2. wyśle nam wiadomość;
 3. zamieści recenzję albo dołączy do grona obserwujących,

Będziemy przetwarzać dane jako administrator, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych
przez nas prawnie uzasadnionych interesów, za które uznaje się:

 1. promocje Muzeum;
 2. prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści fanpage’a do preferencji
  i zainteresowań ogółu Użytkowników);
 3. zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności fanpage’a;
 4. wykrywanie nadużyć podczas korzystania z fanpage’a; e) dochodzenie i obronę przed roszczeniami, obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Administratorem danych udostępnianych na portalu społecznościowym jest:
Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

AUTOMATYCZNE DECYZJE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania poza wymienionymi w zasadach przetwarzania danych dotyczących fanpage.

Ochrona Danych
Dorota Gross
Inspektor Ochrony Danych