Projekty PROJEKTY
PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
main image

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020


31-08-2023

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Muzeum realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Nazwa projektu: Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki.

Całkowity koszt realizacji Projektu to: 58 596 933,21 PLN
Dofinansowanie z UE to: 28 284 529,74 PLN
Wkład Gminy Miejskiej Kraków to: 18 312 827 PLN

Głównym celem projektu jest ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego zabytkowych obiektów zajezdni tramwajowej Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na rzecz rozwoju oferty kulturalno-edukacyjnej dla społeczeństwa, bazującej na tym dziedzictwie. W wyniku realizacji projektu zespół budynków Muzeum Inżynierii Miejskiej zostanie przebudowany i rozbudowany. Przedmiotem przebudowy i rozbudowy są: hala D (podpiwniczenie i przebudowa kondygnacji parteru), hala E – „przybudówka” i fragment hali głównej (podpiwniczenie i przebudowa), hala H (częściowe podpiwniczenie i przebudowa parteru), hala L (budowa kondygnacji podziemnej pod dziedzińcem jako rozbudowa hali D), przeszklone nadziemne łączniki pomiędzy halami H, E i G (P1) oraz E i F (P2) oraz podziemny łącznik między halami D i E (P3).

Zamierzenie inwestycyjne ma na celu powiększenie przestrzeni ekspozycyjnej Muzeum oraz powiązanie komunikacyjne poszczególnych obiektów dla stworzenia logicznego ciągu zwiedzania i poprawienia jego komfortu. Poza rewaloryzacją zabytku nieruchomego, jakim jest zespół zajezdni, kompleksowej konserwacji poddane zostaną ruchome zabytki techniki: dwa tramwaje oraz sześć motocykli, które następnie zostaną udostępnione publiczności, wykorzystane na ekspozycjach i w działalności edukacyjnej. W ramach zakupu środków trwałych Muzeum nabędzie elementy wyposażenia i aranżacji wystawy stałej oraz wyposażenia strefy obsługi zwiedzających.

W wyniku adaptacji zabytkowego zespołu najstarszych zajezdni tramwajowych w Krakowie, mieszczących siedzibę Muzeum, powierzchnia użytkowa przeznaczona na funkcje wystawiennicze i obsługę zwiedzających wzrośnie z obecnych 3 200 m 2 do ok. 6 tys. m 2. Tak znaczące zwiększenie przestrzeni ekspozycyjnej pozwoli na przygotowanie nowej wystawy stałej oraz stworzenie warunków do prezentacji równolegle kilku wystaw czasowych, a przy tym organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na znacznie większą skalę. W efekcie realizacji projektu wdrożony zostanie nowoczesny program kulturalno-edukacyjny, zakłada się wzrost liczby odbiorców o 84% po zakończeniu realizacji inwestycji.

Muzeum Inżynierii Miejskiej informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą – Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci).