Projekty PROJEKTY
Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie
main image

Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie


31-12-2022

Muzeum Inżynierii i Techniki realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020, działanie:

 

6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

 

Nazwa projektu: Zimowy Ogród Doświadczeń – poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie

Całkowita wartość projektu to: 7 740 829 PLN

Wartość dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego to: 1 949 220 PLN

Wartość wkładu Gminy Miejskiej Kraków to: 4 328 616 PLN

Projekt ma na celu uzupełnienie oferty Ogrodu Doświadczeń o nowe obiekty, w tym takie, które wyjaśniają zjawiska związane z zimą.

Zmodernizowanych zostanie niemal 40% powierzchni obecnie zajmowanej przez Ogród Doświadczeń, który mieści się na ponad 6 hektarach.
W ramach projektu powstanie nowa przestrzeń edukacyjna, zmodernizowane zostaną istniejące ścieżki i mała architektura, a także oświetlenie, powstaną nowe alejki, zmodernizowana zostanie również przestrzeń edukacyjna i magazynowa.

Rozbudowa infrastruktury oraz części edukacyjnej stanie się podstawą do stworzenia wysokiej jakości programu edukacyjnego, bazującego na specyficznych zjawiskach pogodowych, związanych głównie ze śniegiem i lodem. W tym zakresie projekt zakłada budowę nowych modeli edukacyjnych, będą to między innymi: formy do soczewek lodowych, model lawiny śnieżnej, model skoczni, prezentacja mechanizmu efektu cieplarnianego. Z modeli całorocznych udostępnione zostaną model fali, most wiszący, magnetyczne wahadło chaotyczne, tablice optyczne, rower na linie i wiele innych. Część z nich została zgrupowana w trzech specjalnych strefach: „Odlotowy plac zabaw”, „Naukowa siłownia” i „Piaskowa planeta”.

Oferta Ogrodu Doświadczeń skierowana jest do zróżnicowanej grupy odbiorców. Wiele urządzeń i działań edukacyjnych z nowej oferty przeznaczona jest dla dzieci, uwzględnia nie tylko zabawę, ale także aspekty nauki.

Rezultatem wsparcia będzie zwiększenie potencjału oferty programowej Muzeum Inżynierii i Techniki poprzez rozszerzenie i wzbogacenie dotychczasowej oferty.

Program operacyjny